You are here

Yi O Kau Tsuen; Hong Kong; Hong Kong S.A.R.

Frame details

Date: 30 April 1949
Location: Yi O Kau Tsuen; Hong Kong; Hong Kong S.A.R.
Coordinates (lat, lon): 22.221364, 113.855654
Sortie: 81A/RAF/0121
Frame: 5037
Image type: Vertical
Scale: 11600